Yoshevski

Yoshevski

Yoshevski

Long time in the IT field as fullstack developer.